17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana

17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana jest oddziałem ogólnowojskowym, wchodzącym w skład 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Brygada przeznaczona jest do wykonania zadań przewidzianych planami operacyjnymi, prowadzenia działań bojowych w składzie związku taktycznego lub samodzielnie w ramach misji pokojowych w różnych strefach klimatycznych, w warunkach normalnej i ograniczonej widoczności, zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto brygada jest gotowa do udziału w reagowaniu na zagrożenia niemilitarne.

Do głównych zadań wykonywanych przez brygadę należy: - utrzymanie stałej gotowości bojowej i mobilizacyjnej; - realizacja planowanego procesu szkolenia pododdziałów i ich przygotowanie do wykonywania zadań zgodnie z przeznaczeniem; - realizacja zadań w ramach podwyższania gotowości obronnej państwa lub podwyższania gotowości sił NATO. Zadanie to może być realizowane adekwatnie do narastania zagrożenia lub wyprzedzająco. - zachowanie wydzielonymi siłami i środkami gotowości do udziału w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof niemilitarnych w ramach odpowiednich stopni gotowości alarmowej. Brygada wydziela siły i środki do akcji przeciwpowodziowych, ratunkowo-gaśniczych, odśnieżania, ochrony obiektów oraz zwalczania skutków ataków terrorystycznych. Realizowane jest to na obszarach odpowiedzialności, głównie w powiatach woj. lubuskiego.

Dowódcą 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej jest gen. bryg. Rajmund Andrzejczak.

Więcej na: www.17wbz.wp.mil.pl